Cultura Porumbului - Ghid A-Z: rotație, semănat, îngrijire, recoltare

Cum afectează porumbul vederea. Porumb – Agro Excel Balkans

Să înțelegem DMLV

În baza sarcinilor de plan privind fondul de stat defalcat pe subunitati de receptionare - baze şi silozuri - şi pe cum afectează porumbul vederea agricole furnizoare de către întreprinderea de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole, împreună cu direcţia pentru agricultura şi industria alimentara se va elabora graficul de livrare a cantităţilor de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase pe anul în curs, cu eşalonarea pe luni a cantităţilor pentru fondul de stat şi contul altor beneficiari cont furaj etc.

Graficul de livrare se va întocmi odată cu contractul economic de predare-preluare. Graficele operative de predare-preluare a produselor se vor întocmi de către în întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole furnizoare, cu 15 zile înainte de declanşarea campaniei de recoltare. Pe baza rezultatelor evaluării producţiei în cimp, graficele de livrare vor fi actualizate în funcţie de productiile stabilite a se livra la fondul de cum afectează porumbul vederea şi la alţi beneficiari.

În principiu, o unitate sau o subunitate furnizoare se va repartiza la o singura baza de receptionare. În situaţia cînd unităţile furnizoare au ferme şi sole dispersate, o unitate agricolă furnizoare poate fi repartizata la doua sau mai multe subunitati de receptionare primitoare, chiar dacă acestea sînt situate pe teritoriul altui judeţ.

Pentru reducerea distantei de transport al porumbului stiuleti care se preda la fondul de stat, avînd în vedere livrarea acestuia în timp cît mai scurt şi concomitent cu recoltarea, la propunerea direcţiei pentru agricultura şi industrie alimentara şi a uniunii judeţene a cooperativelor de producţie, întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole vor amplasa şi organiza baze sezoniere, în conformitate cu ordinele anuale emise de către Departamentul pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole, care vor trebui să fie dotate cu: poduri bascula în lipsa cărora vor fi folosite basculele -certificate ale unităţilor apropiate ; puncte de analiza dotate în mod corespunzător pentru stabilirea calităţii porumbului stiuleti; puncte pentru determinarea randamentului de boabe pe stiuleti; aparatura, instrumente şi materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Cultura Porumbului: Informații Generale Cultura Porumbului: Rotația culturilor și lucrările solului Cultura Porumbului: Fertilizarea Cultura Porumbului: Sămânța și Semănatul Cultura Porumbului: Lucrări de îngrijire Cultura porumbului: tratamente de protecție Cultura porumbului: Irigarea Cultura Porumbului: Recoltarea Cultura porumbului poate fi extrem de profitabilă indiferent de suprafață, însă pentru asta este esențial să fie respectate câteva particularități ale acestei plante. România este unul dintre cei mai mari producători de porumb din Uniunea Europeană și a recoltat aproape 8,5 milioane de tone de porumb înpeste 1,5 milioane de tone mergând la export în țări din blocul european, cât și în afara lui.

Pentru desfăşurarea recepţiei şi depozitarii produselor în condiţii corespunzătoare, la baze de receptionare, silozuri, depozite independente şi baze sezoniere se vor lua următoarele măsuri: a asigurarea şi pregătirea tehnica a spaţiilor pentru depozitarea produselor, remedierea defectiunilor, curăţirea şi, după caz, dezinsectizarea acestor spaţii; Direcţiile pentru agricultura şi industria alimentara şi trusturile întreprinderilor agricole de stat vor sprijini bazele de receptionare şi silozurile în pregătirea campaniei de preluare a produselor la fondul de stat.

Predarea-preluarea produselor la fondul de stat se va refacerea vederii lui Bragg la subunitatile de receptionare nominalizate în contract şi cuprinse în procesul-verbal privind stabilirea distantelor, graficelor de livrare şi a timpilor de utilizare a mijloacelor de transport. Unităţile agricole furnizoare sînt obligate sa transporte produsele contractate, direct din lan, la subunitatea de receptionare şi să le descarce în spaţiile de depozitare indicate de personalul subunitatii de receptionare.

Mijloacele de transport vor fi etansate pentru evitarea scurgerii şi risipei şi vor fi prevăzute cu prelate pentru protejarea produselor împotriva precipitatiilor. Unitatea beneficiara de cum afectează porumbul vederea agricole vegetale este obligată sa ia măsuri de dotare corespunzătoare a subunitatilor de receptionare pentru descărcarea mecanizata a produselor, în scopul reducerii timpilor de stationare şi folosirii eficiente a mijloacelor de transport. Furnizorul are obligaţia descărcării produselor cum afectează porumbul vederea buncare, benzi transportoare, platforme betonate sau alte spaţii, la nivelul mijloacelor de transport, prin basculare sau manual.

Urcarea produselor în patule, poduri sau alte asemenea spaţii revine unităţilor beneficiare. Pentru produsele livrate sub forma de boabe, unităţile beneficiare vor asigura posibilităţi de preluare şi descărcare mecanizata. În situaţia în care beneficiarul solicita descărcarea produselor în alt mod, aceasta se va face de furnizor, în condiţiile prevederilor art. Unităţile agricole socialiste sînt obligate, în calitate de furnizor de produse agricole vegetale la fondul de stat, să asigure la timp şi în totalitate forta de muncă care va lucra la descărcarea produselor din mijloacele de transport în baze şi silozuri, în cadrul timpilor stabiliţi.

Retribuirea acestor muncitori se va suporta de către unitatea agricolă furnizoare. În cazul cînd echipele de muncitori repartizate pentru descărcarea produselor vor fi unde se face vederea la alte munci în cadrul bazei de receptionare, retribuirea pentru lucrările respective va fi suportată de către baza de receptionare.

Instruirea privind protecţia muncii a membrilor echipei care executa descărcarea produselor din mijloacele de transport în unităţile de receptionare se face de către conducerea unităţii furnizoare şi de responsabilul locului de muncă.

De ce apare degenerescența maculară legată de vârstă?

Produsele se vor prelua la bazele de receptionare în prezenta delegaţilor unităţilor furnizoare în prealabil instruiti, care în colaborare cu personalul unităţilor primitoare vor stabili cantitatea şi calitatea produselor, inclusiv randamentul la porumb, şi vor semna documentele privind receptionarea calitativă şi cantitativă, precum şi cele în care se specifică ora sosirii şi plecării mijloacelor de transport. În campania de recoltare a produselor agricole care fac obiectul prezentelor norme, activitatea bazelor de receptionare şi silozurilor se va desfăşura zilnic între orele 5,00, iar cantităţile intrate în acest interval se vor receptiona în aceeaşi zi, inclusiv duminica şi sărbătorile legale.

La solicitarea unităţilor agricole furnizoare se va organiza receptionarea produselor şi în cursul nopţii. Durata de la sosirea mijlocului de transport şi pînă la ieşirea acestuia gol de la cîntar nu va depăşi 30 minute, la produsele boabe, pentru mijloacele de transport cu remorca.

Meniu de navigare

Pentru porumbul stiuleti care se descarca în patule, soproane şi alte spaţii asemănătoare, timpul de preluare a produsului poate fi de 45 minute pentru mijloacele de transport diagnostice de patologie a vederii capacitate de pînă la 5 tone. Pentru capacitatile de transport mai mari de 5 tone, timpul de preluare va fi corelat cu volumul de produs transportat.

Nerespectarea duratelor de stationare prevăzute atrage răspunderea unităţii în culpa, conform reglementărilor în vigoare. Reprezentanţii subunitatilor de receptionare şi delegaţii unităţilor agricole furnizoare au obligaţia sa înscrie în documentele de recepţie şi transport ora sosirii mijlocului de transport la locul de recepţie ora sosirii este ora la care autovehiculul a oprit în coloana care asteapta la rampa de sondare şi cînd acesta a terminat descărcarea.

În cazurile cînd timpul normat pentru staţionarea mijloacelor de transport la bazele de receptionare a fost depăşit, se vor face precizări cu privire la cauzele care au provocat intirzierea, modul cum s-a respectat graficul şi ritmul de predare, numărul de muncitori asiguraţi pentru descărcarea produselor din mijloacele de transport, eventualele defectiuni şi întreruperi în funcţionarea punctelor de preluare etc. Precizările vor fi înscrise pe bonul de transport şi confirmate prin semnatura de către lucrătorul subunitatii şi delegatul unităţii furnizoare.

În cazul eventualelor neintelegeri, acestea vor fi soluţionate de către delegatul direcţiei pentru agricultura şi industrie alimentara şi al întreprinderii de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole. În acest scop se va deplasa în permanenta la toate punctele de lucru, asigurind preluarea în ritm rapid a produselor. La fiecare baza de receptionare se va organiza o cum afectează porumbul vederea pe cartoteci a primirilor zilnice de la fiecare unitate furnizoare.

refacerea vederii fără intervenție chirurgicală la domiciliu

Pe baza acestora, şeful bazei va atrage atenţia în scris unităţilor furnizoare şi şeful cum afectează porumbul vederea complexe de lucru asupra eventualelor nereguli cu privire la predarea produselor nerespectarea graficului orar, calitatea necorespunzătoare a produselor cu indicarea defectiunilor, numărul insuficient de muncitori la descărcare, neprotejarea produselor pe timp de ploaie, scurgeri de produse pe timpul transportului etc.

Produsele care se predau la bazele de receptionare trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în prezentele norme.

Cînd produsele aduse la baze nu se încadrează în condiţiile de calitate, primul transport, Vederea membrului Komsomol va prelua, dar se va atenţiona imediat în scris şeful formatiei complexe de recoltare şi conducerea unităţii furnizoare asupra deficienţelor de calitate.

Dacă se aduc în continuare produse necorespunzătoare se va proceda după cum urmează: a unitatea de receptionare va pune la cum afectează porumbul vederea furnizorului - în limita posibilităţilor - utilaje pentru ca acesta sa condiţioneze produsele pînă ce acestea sînt aduse la calitatea prevăzută de norme, după care se va face recepţia cantitativă şi calitativă; pînă la recepţie, aceste produse rămîn în administrarea furnizorului.

Pentru folosirea utilajelor şi a spaţiului de depozitare, furnizorul va plati cheltuielile aferente cota de amortizare, consum de energie, retributia personalului unităţii de receptionare care supraveghează utilajele etc.

Plata produselor se va face după condiţionarea şi recepţia produselor; După aducerea produselor la calitatea prevăzută de normele tehnice, se face recepţia cantitativă şi calitativă definitivă. Pentru operaţiile de condiţionare executate, furnizorul va suporta cheltuielile aferente, conform tarifelor în vigoare.

Cultura Porumbului: Informații Generale

Subprodusele rezultate din condiţionare se restituie fără plata furnizorului, care este obligat să le ridice la termen de 10 zile de la recepţia produsului; după expirarea acestui termen unitatea de receptionare este indreptatita să le valorifice, plătind contravaloarea lor unităţii furnizoare; c în cazul cînd produsele livrate prezintă instabilitate în conservare, la cererea beneficiarului, furnizorul îl va sprijini cu forta de muncă, contra cost, pentru efectuarea operaţiunilor de condiţionare.

Plata lucrărilor efectuate de membrii cooperatori se va face potrivit art. La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pe baza propunerilor direcţiilor pentru agricultura şi industrie alimentara, şeful Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Cum afectează porumbul vederea Produselor Agricole poate aproba preluarea în baze de receptionare şi silozuri a unor cantităţi limitate de produse cu abateri calitative de la condiţiile prevăzute în normele tehnice, numai dacă prin condiţionare aceste produse pot fi aduse la condiţiile de livrare.

Luarea probelor, efectuarea analizelor, exprimarea rezultatelor număr de zecimale şi orice lucrări în legătură cu determinarea calităţii la predarea-preluarea produselor la fondul de stat se vor face în conformitate cu standardele de stat, normele tehnice de ramura, ordinele şi instrucţiunile comune ale Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în vigoare la data cînd se executa recepţia produselor.

  • Texte adoptate - Miercuri, 30 mai
  • Macula este o mică parte a retinei care, o dată cu înaintarea în vârstă, poate începe să se deterioreze, afectând vederea.
  • Ce înseamnă viziunea 1

La laborator sau la punctul de analiza se vor lua şi forma din fiecare mijloc de transport probele necesare verificării calităţii, conform STAS "Seminţe pentru consum. Luarea probelor" şi N. Determinarea proportiei de boabe pe ciocalai randament ". Operaţiile de luare şi formare a probelor trebuie astfel executate încît să se evite modificarea caracteristicilor produsului.

  • Încălzirea globală - Wikipedia
  • Articol principal: Efect de seră.
  • Acuitatea vizuală pentru lucrul la înălțime

Operaţiile de luare şi formare a probelor se executa de personalul instruit în acest scop laborantii din cadrul bazelor de receptionare şi silozuri, împuterniciţi de către întreprinderea de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole de care aparţin şi de delegatul unităţii agricole furnizoare. La determinarea umiditatii cu umidometru "Electronic T1" pentru obţinerea unor valori cît mai corecte, cum afectează porumbul vederea de cintarirea probei de analiza, se vor elimina manual impuritatile mari, cum sînt: bucăţi de paie, miopie karma, pănuşe, fragmente de ciocalai, de capitule, de rahis, mătase de porumb, ariste, corpurile minerale mai mari decît seminţele produsului, precum şi daunatorii animali exemplu: plosnita cerealelor, carabusul cerealelor etc.

Determinarea umiditatii" şi instrucţiunile de folosire a umidometrului "Electronic T1", STAS "Determinarea stării sanitare", la probele luate la sosirea mijloacelor de transport vor servi pentru compartimentare şi identificarea eventualelor defectiuni calitative.

Probele de porumb stiuleti provenite de la aceeaşi unitate furnizoare se vor introduce în recipienţi, care trebuie să asigure păstrarea nemodificata a umiditatii şi a celorlalte însuşiri calitative ale porumbului pînă la stabilirea randamentului. Pentru păstrarea probelor se pot folosi lăzi din diferite materiale, care se inchid etans, adapostite de influenţa factorilor externi soare, vînt,ploaie etc.

Institutul Agricol Osijek este o instituție de Științe Agricole. Una dintre activitățile de bază este crearea și dezvoltarea de hibrizi și soiuri noi de plante, în mod natural și fără modificare genetică, în vederea cultivării. Principalele categorii de plante dezvoltate de Institut sunt porumbul, păioasele grâu, orzsoia, floarea soarelui și plantele furajere. Institutul dispune de un laborator complet echipat pentru cercetare și dezvoltare și de una dintre cele mai moderne stații de procesare a semințelor din această parte a Europei, garantând semințe de cea mai înaltă calitate.

Recipientii vor avea capacitatea necesară pentru păstrarea probelor extrase din predarile efectuate în decurs de o zi de către unitatea furnizoare şi vor fi în număr corespunzător, în funcţie de unităţile aferente. La cererea unităţilor furnizoare se vor asigura recipienţi pentru păstrarea cum afectează porumbul vederea a probelor provenite de la fiecare ferma în parte. În fiecare seara, la terminarea predarilor de porumb stiuleti, se va stabili proporţia de boabe pe ciocalai randamentul.

În acest scop se va colecta în cursul zilei o cantitate de minimum kg porumb stiuleti, de la fiecare unitate agricolă sau ferma, astfel încît sa reprezinte fidel calitatea medie a loturilor din care a provenit, care se va cintari şi apoi se va batoza la o batoza din producţie sau de laborator, ori se vor separa manual boabele de pe ciocalai, cu condiţia asigurării de către unitatea agricolă furnizoare a forţei de muncă necesară efectuării acestei operaţiuni.

Cum afectează porumbul vederea.

În cazul cînd după batozare rămîn boabe pe ciocalai, acestea se vor separa manual sau se va repeta batozarea. Înainte de cintarirea boabelor şi a ciocalailor este obligatorie recuperarea în totalitate a boabelor şi sparturii indiferent de mărimea acesteiainclusiv a celor risipite în timpul batozarii, precum şi a separarii din boabe a tuturor fragmentelor de ciocalai, în vederea obţinerii unor rezultate exacte. Spartura de porumb rezultată în urma batozarii porumbului stiuleti, în vederea stabilirii randamentului, ce trece prin ciurul de tabla perforata nr.

Stabilirea randamentului se va efectua separat pentru porumbul provenit de la fiecare unitate furnizoare. Cintarirea probei de porumb stiuleti, batozarea, cintarirea cantităţilor de boabe şi ciocalai care au rezultat din batozare, raportarea cantităţii probleme de vedere boala boabe, precum şi a ciocalailor la proba de stiuleti introdusă în batozare, se vor face în prezenta delegatului unităţii agricole furnizoare, cu respectarea prevederilor normelor tehnice nr.

Cintarirea probei de stiuleti înainte de batozare şi a componentelor boabe, ciocalai, pleava etc. În baza randamentului stabilit, se va calcula echivalentul în boabe şi ciocalai al cantităţii cum afectează porumbul vederea porumb stiuleti predată într-o zi de unitatea furnizoare respectiva. Din produsele rezultate în urma determinării randamentului se vor constitui probe reprezentative cum afectează porumbul vederea boabe şi ciocalai conform normativelor în vigoare, la care se vor efectua imediat următoarele determinări:- la boabe: examen organoleptic, conţinut de umiditate, conţinut de corpuri străine total şi pe componenteconţinut de boabe defecte total şi pe componente ;- la ciocalai: examen organoleptic şi conţinutul de umiditate.

Cultura Porumbului - Ghid A-Z: rotație, semănat, îngrijire, recoltare

Examenul organoleptic se va face din punct de vedere al aspectului şi mirosului. Rezultatele acestor analize se vor înscrie în "Buletinul de cintarire şi analiza", care se va semna în mod obligatoriu de către gestionar, laborant şi delegatul unităţii furnizoare.

Pentru cantităţile de produse reţinute în vederea efectuării analizelor de laborator, pentru determinarea proportiei de boabe pe ciocalai la porumbul stiuleti, se va întocmi buletin de cintarire şi analiza pe fiecare unitate furnizoare.

vitamina a viziune

Rezultatele analizelor care se fac imediat în timpul receptionarii se vor înscrie într-un tichet care va fi prezentat de conducătorul mijlocului de transport la statia de cintarire şi la descărcare în spaţiul de depozitare indicat.

Din probele de produse boabe extrase din fiecare mijloc de transport, conform STASse va separa o cantitate proporţională cu mărimea lotului, ce se va păstra în recipienţi care să asigure integritatea cantitativă şi calitativă a produsului, separat pentru fiecare unitate agricolă sau ferma furnizoare, pentru determinarea conţinutului de corpuri străine şi de seminţe defecte, conform STAS Separarea cum afectează porumbul vederea străine şi, respectiv a seminţelor defecte în componentele prevăzute în standardul sau norma interna a produsului se va face seara, la terminarea predarilor din ziua respectiva.

minus 9 viziune este cât de mult

În buletinul de cintarire şi analiza a produselor boabe se vor înscrie mediile ponderate ale umiditatii şi mase hectolitrice, calculate pe baza tichetelor întocmite pe parcursul receptionarilor dintr-o zi, iar pentru celelalte analize corpuri străine etc. În buletinul de cintarire şi analiza, întocmit de gestionarul care cintareste produsul, laborantul înscrie rezultatul analizei conţinutului de corpuri străine şi boabe defecte.

Corpurile străine vor fi menţionate atît în total, cît şi pe componentele specifice produsului respectiv, cu denumirea exactă şi completa, mentionindu-se în mod obligatoriu acele componente care au un regim special de plată.

Boabele defecte, conform STAS-ului produsului, vor fi evidentiate separat în buletinul de cintarire şi analiza. Determinarile specifice unor produse vor fi înscrise obligatoriu în buletinul de cintarire şi analiza.

În cazul porumbului stiuleti se înscriu conţinutul de umiditate, componentele corpurilor străine şi boabele defecte determinate la probele luate din boabele rezultate din stabilirea randamentului. La ciocalai se va înscrie în buletinul de cintarire şi analiza conţinutului de umiditate. La luarea şi formarea probelor şi la efectuarea analizelor de laborator se vor folosi instrumente, aparate, instalaţii etc.

Reprezentanţii unităţilor furnizoare, precum şi gestionării din cadrul unităţilor cum afectează porumbul vederea, au dreptul şi obligaţia sa controleze dacă aparatele şi instrumentele folosite la analiza au fost verificate de organele de specialitate şi modul cum se executa analizele. În cazul cînd se ivesc divergenţe la stabilirea calităţii produselor, laborantii subunitatilor de receptionare, împreună cu delegaţii unităţilor furnizoare, vor lua 3 probe, constituite, ambalate şi sigilate reglementar, din care una se va trimite pentru analiza laboratorului judeţean pentru controlul seminţelor, una rămîne la laboratorul subunitatii de receptionare şi una la delegatul unităţii furnizoare.

Rezultatele analizelor efectuate de laboratorul judeţean pentru controlul seminţelor sînt obligatorii pentru recepţia şi plata produselor.

Costul analizei va fi suportat de către partea ale carei obiecţiuni au fost infirmate prin analiza efectuată de laboratorul neutru. Produsele infestate cu daunatori specifici depozitelor: gargarite, tribolium, gindacul surinamian, gindacul roscat al grinelor etc. Produsele cu gust acru, cu miros de mucegai, de insecticide sau cu alte mirosuri străine, deficiente care nu pot fi inlaturate pentru ca produsele sa corespundă condiţiilor de calitate pentru livrare, nu se admit la recepţie.

Pentru acestea se vor întocmi procese-verbale de către beneficiar şi furnizor, cu precizarea cantităţii şi a cauzelor respingerii la recepţie. Recepţia cantitativă a produselor se va face exclusiv prin cintarire.

Recent Posts

Se interzice recepţia cantitativă pe baza estimarii produselor prin cubaj sau prin alte unităţi de măsura volum-metrica. Cintarirea produselor la recepţie se va face pe cîntare pod-bascula, cîntare române cu pîlnie şi cu mecanism de stantare a cantităţii de produse pe tichet, cîntare automate cu cupa basculanta sau orice alt tip de cîntar care corespunde pentru cintarirea lilieci și vedere agricole, aprobat şi verificat de organele de metrologie.

Stabilirea cantităţii produselor se va face de cantaragii autorizaţi, din cadrul bazelor de receptionare, în prezenta delegatului unităţii agricole furnizoare.