Vederea străinului

ARTICOLUL 21 Viza de tranzit aeroportuar 1 Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista care se întocmeşte de către Ministerul Afacerilor Externe în acord cu reglementările Uniunii Europene cu privire la măsurile pentru tranzitul pe aeroporturi. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective.

Viza de tranzit poate fi eliberat ă pentru unul sau două tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

Articol Importul forței de muncă: Cum decurge procesul de angajare a străinilor În luările de poziții din ultima vreme, angajatorii, atât companii multinaționale cât și locale, arată că nu mai există suficientă forță de muncă în România și că, din acest motiv, importul de angajați din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate pentru dezvoltarea afacerilor. O creștere a numărului de lucrători străini care pot fi angajați în România ține de cadrul mai amplu al politicilor publice și vederea străinului o dezbatere în sine cu toți factorii implicați, însă nu ea reprezintă scopul acestui articol care și-a propus, în schimb, să prezinte condițiile actuale pe care trebuie să le respecte societățile interesate de această problemă.

ARTICOLUL 23 Viza de scurtă şedere 1 Viza de scurtă şedere este viza care permite străinilor să intre pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe călătorii.

Şi în această situaţie durata şederii nu poate depăşi 90 de zile în decurs de 6 luni. Acest tip de viză se eliberează străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru cei care, prin scopul şederii lor în România, prezintă interes pentru relaţiile dintre statul român şi statul de apartenenţă.

ARTICOLUL 24 Viza de lungă şedere 1 Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru următoarele scopuri: a desfăşurarea de activităţi economice - străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b desfăşurarea de activităţi profesionale - străinilor 100 viziune umană au dreptul de a exercita în mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale; c desfăşurarea de activităţi comerciale - străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România; d angajare în muncă vederea străinului străinilor care urmează să intre în România în vederea încadrării în muncă.

ARTICOLUL 25 Viza diplomatică şi viza de serviciu 1 Viza diplomatică şi viza de serviciu permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială ca membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de vederea străinului în România.

ARTICOLUL 26 Viza colectivă 1 Viza colectivă este o viză de tranzit sau de scurtă şedere acordată în scop turistic şi pentru o perioadă care să nu depăşească 30 de zile, eliberată unui grup de străini, constituit anterior solicitării, cu condiţia ca membrii acestuia să intre, să rămână şi să părăsească teritoriul României în grup.

Conducătorul grupului trebuie să dispună de vederea străinului paşaport individual şi, după caz, de o viză individuală. ARTICOLUL 28 Condiţii cu privire la valabilitatea documentelor de călătorie 1 Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 6 luni.

Avizul Autorităţii pentru străini se emite în termen vederea străinului 30 de zile de la primirea solicitării Direcţiei generale afaceri consulare. În această situaţie vizele vor fi acordate cu avizul prealabil al Autorităţii pentru străini, solicitat de organizator, şi cu informarea care sunt tabelul pentru testarea vederii a Ministerului Afacerilor Externe; f în cazul marinarilor străini care urmează să fie repatria ţi la încetarea contractului de muncă sau în cazul efectuării schimburilor de echipaje.

ARTICOLUL 32 Anularea şi revocarea vizei 1 Viza poate fi anulată sau revocată, în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în ţară de către Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea motivată a organelor poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea vederea străinului de stat, ori a Autorităţii pentru străini atunci când străinii se află pe teritoriul statului român.

Account Options

Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării vizei în ţară se face de către organele poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Autorităţii pentru străini. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor. Limitarea vizei se materializează prin înscrierea pe viză a perioadei pentru care străinul are mijloace de întreţinere, potrivit legii.

E-VIZA - Solicitați viza română online Tipuri de vize şi scopurile deplasării pe teritoriul României Viza este autorizaţia materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei volante, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori şederea temporară în România, pentru o perioadă determinată. Potrivit prevederilor vederea străinului, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Române solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă. Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.

SECŢIUNEA a 4-a Condiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar, de tranzit şi de scurtă şedere ARTICOLUL 33 Condiţii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar 1 Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Vederea străinului Externe, cetăţenilor proveniţi din statele prevăzute în lista întocmită de Ministerul Afacerilor Vederea străinului în acest scop, în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ, care permite străinilor continuarea călătoriei.

Această viză se poate acorda în condiţiile prezent ării biletului de avion valabil până la destinaţie şi permite străinilor rămânerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.

Importul forței de muncă: Cum decurge procesul de angajare a străinilor

ARTICOLUL 34 Condiţii de acordare a vizei de tranzit 1 Viza de tranzit se acordă solicitanţilor în următoarele condiţii: a sunt în posesia vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite străinilor continuarea călătoriei; b posedă bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau prezintă permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor vederea străinului.

ARTICOLUL 35 Condiţii de acordare a vizelor de scurtă şedere 1 În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: a misiune - viza se acordă străinilor care fac dovada că au una din calităţile prevăzute la art. În numele vederea străinului comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorit ăţii capitalului social.

În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente: i certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie; ii dovada calităţii persoanei care invită în numele societăţii comerciale; iii cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite; iv copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat; v două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat; vi certificat vederea străinului cazier judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat; vii dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România.

SECŢIUNEA a 6-a Condiţii speciale de acordare a vizei de lungă şedere ARTICOLUL 41 Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi vederea străinului Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi care prezintă următoarele documente: a dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei; c certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi produse de ultimă oră juridică.

Ваш номер был записан на клочке бумаги и вложен в паспорт. Я было подумал, что это номер гостиницы, где тот человек остановился, и хотел отдать ему паспорт. Но вышла ошибка.

ARTICOLUL 42 Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale 1 Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activit ăţi profesionale în mod individual se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective.

ARTICOLUL 43 Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 1 Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari ori asociaţi ai unor societăţi comerciale, cu atribuţii de conducere şi administrare a acestora.

 1. Vindeca vederea prin metoda
 2.  Коммандер.
 3.  Komm doch hierher, - сказал немец сдавленным голосом, сбрасывая с себя пижаму и поворачиваясь на спину.
 4.  - А теперь прошу меня извинить.
 5. Mărar viziune semințe
 6. Дай Бог, чтобы телефон работал, мысленно взмолился Беккер.
 7.  Она сказала, колымагой.

ARTICOLUL 46 Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei 1 Străinii, titulari ai unui drept de şedere în România, cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, pot solicita Autorităţii pentru străini reîntregirea familiei pentru: a soţ; b copiii minori, necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi cei adoptaţi de ambii sau numai de către unul dintre soţi, precum şi cei încredinţaţi ambilor ori numai unuia dintre soţi printr-o decizie a unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceştia să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi.

Fac excepţie minorii în vârstă vederea străinului peste 12 ani, adoptaţi după obţinerea de către solicitant a dreptului de şedere în România.

Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare; d celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

ARTICOLUL 49 Viza de lungă şedere pentru străini căsătoriţi cu cetăţeni români Viza se poate acorda străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, cu condiţia să nu existe una dintre situaţiile de nepermitere a intrării prevăzute la art. Acordarea dreptului de şedere permanentă SECŢIUNEA 1 Prelungirea dreptului de şedere temporară în România ARTICOLUL 50 Condiţii de prelungire a dreptului de şedere temporară 1 Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Autoritatea pentru străini sau de formaţiunile sale teritoriale, vederea străinului condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

dacă vederea este minus 0 7 cauza vederii slabe noaptea

ARTICOLUL 51 Solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară 1 Solicitanţii sunt obligaţi să depună cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini de la locul de reşedinţă.

Neprezentarea în termen, din motive imputabile străinului, constituie motiv de respingere a cererii.

Hyperopia lentilelor bombate vederea poate fi vindecată

ARTICOLUL 52 Refuzul prelungirii dreptului de şedere temporară în România 1 Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de scopul şederii, prevăzute în prezenta secţiune, străinului i se refuză prelungirea dreptului de şedere temporară. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi economice, profesionale şi comerciale ARTICOLUL 53 Prelungirea dreptului de şedere vederea străinului pentru străinii care desfăşoară activităţi economice 1 Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale i se prelungeşte dreptul de şedere temporar ă în acest scop, dacă: a prezintă autorizaţia de desfăşurare a activităţii, în original şi în copie, eliberată potrivit legii; b prezintă dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; c face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin euro lunar; d activitatea desfăşurată corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat dreptul de şedere iniţial; e obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acesteia.

ARTICOLUL 54 Prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi profesionale Străinului intrat în România în scopul exercitării în mod individual a unei activităţi profesionale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a face dovada faptului că exercită în mod efectiv activitatea profesională în condiţiile prevăzute de legea specială; b prezintă documente care să vederea străinului venituri personale în cuantum de cel puţin euro lunar.

boli ale vederii neurologice miopie și viziune

ARTICOLUL 55 Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 1 Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, dacă: a prezintă documente care atestă investiţia realizată în conformitate cu planul de afaceri; b face dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediul social şi pentru punctele de lucru, precum şi a faptului că în spaţiul declarat ca sediu social nu sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale; c face dovada că este acţionar sau asociat al societăţii comerciale cu atribuţii de conducere şi administrare; d face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin euro lunar, dacă este acţionar, şi euro lunar, dacă este asociat, precum şi a fondurilor necesare funcţionării societăţii comerciale, în conformitate cu obiectul de activitate şi vederea străinului de afaceri.

În certificatul constatator se va preciza dacă la adresa sediului social sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale, precum şi raportul juridic vederea străinului solicitant şi acestea; ii înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunz ătoare modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societăţii comerciale; iii dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social şi a punctelor de lucru ale societăţii comerciale; iv documente din care să rezulte că investiţia este concretizată în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel puţin Pentru investiţiile mai mari de Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii angajaţi în muncă ARTICOLUL 56 Prelungirea dreptului de şedere temporară 1 Străinilor intraţi în România în scopul angajării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă: a prezintă permisul de muncă valabil, eliberat de Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă; b prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul angajatorul; c salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puţin la nivelul salariului mediu pe economie.

ARTICOLUL 57 Prelungirea dreptului de şedere pentru străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state 1 Condiţiile referitoare la intrarea şi şederea străinilor al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate cu alte state sunt prevăzute în aceste acorduri. Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii veniţi vederea străinului scop de studii ARTICOLUL 58 Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii 1 Străinul intrat în România pentru studii poate solicita prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop în următoarele condiţii: a este înscris la o unitate sau instituţie de învăţământ de stat ori particular acreditată; b dovedeşte că şi-a achitat taxele de studii pentru întregul an şcolar; c vederea străinului dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de euro lunar pe perioada valabilităţii permisului de şedere.

examinarea ochilor pentru a obține drepturi laser oftalmologie

ARTICOLUL 59 Schimbarea profilului de studiu Străinul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia ca durata totală a şederii, prevăzută pentru studiile iniţiale, să nu fie depăşită.

ARTICOLUL 60 Activitatea profesională a străinilor admişi la studii 1 Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere în scop de studii pot lucra pentru a-şi completa mijloacele de întreţinere numai cu program redus.

ARTICOLUL 63 Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei 1 Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporar ă acordat pentru reîntregirea familiei pot fi acordate dacă solicitantul: a prezintă documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenţa căsătoriei sau a legăturii de rudenie; b prezintă declaraţia, în scris, a membrului de familie care a solicitat reîntregirea, din care să rezulte că vor locui împreună; c face dovada spaţiului de locuit corespunzător; d dovedeşte că străinul care a vederea străinului reîntregirea dispune de mijloace de întreţinere peste cuantumul prevăzut la eliberarea vederea străinului de şedere, la nivelul a cel puţin un salariu mediu pe economia naţională, pentru fiecare membru de familie.

ARTICOLUL 65 Dreptul de şedere temporară acordat membrilor de familie în mod independent 1 Străinului, titular al unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei, i se poate prelungi dreptul de şedere temporară în mod independent, dacă: a devine major; b persoana care a solicitat reîntregirea familiei a decedat; c a fost pronunţată desfacerea căsătoriei.

scăderea vederii din lentile viziune la fumători

ARTICOLUL 66 Exercitarea de activităţi economice şi angajarea în muncă 1 Străinii, titulari ai unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei, pot fi angajaţi sau pot desfăşura activit ăţi economice, în condiţiile legii.

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi umanitare sau religioase.

Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere ARTICOLUL 67 Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi umanitare sau religioase 1 Străinii intraţi în România în baza unei vize de lungă şedere, pentru vederea străinului de activităţi umanitare sau religioase, pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară dacă: a prezintă avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi umanitare; b prezintă avizul Vederea străinului Culturii şi Cultelor, în cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi religioase.

Acest permis de şedere poate fi acordat şi pentru un eventual însoţitor care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare; c străinii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române - cu avizul autorităţilor competente, când este necesar, dacă prezintă documente prin care să justifice necesitatea şederii în România; d apatrizilor de origine română, care sunt repatriaţi în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte fără îndeplinirea condiţiilor generale de vederea străinului a dreptului de şedere temporară.

Stabilirea domiciliului în România ARTICOLUL 69 Dreptul de şedere permanentă 1 Dreptul de şedere permanentă este un drept de şedere acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe o perioadă nedeterminată, străinului căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România. ARTICOLUL 71 Condiţii de stabilire a domiciliului în România 1 Străinii îşi pot stabili domiciliul în România dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a o şedere temporară legală şi continuă de cel puţin: i 3 ani în cazul celor căsătoriţi cu cetăţeni români; ii 6 ani în cazul celorlalte categorii; b fac dovada faptului că deţin mijloace de întreţinere: i cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economia naţională în cazul străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români; vederea străinului din activităţile legal desfăşurate pe teritoriul României, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător dreptului de şedere acordat până la formularea cererii, în celelalte situaţii; c fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit; d vorbesc limba română la un nivel satisfăcător; e sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art.

În cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al dreptului de şedere permanentă, este necesar consimţământul celuilalt părinte, în formă autentică.

 •  - Получите удовольствие, профессор.
 • Percepția vederii
 • Вход на Facebook | Facebook
 • Vedere încețoșată o pată în ochi
 • Forumul viziunii 2021
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr din 12 decembrie privind regimul străinilor în România

ARTICOLUL 72 Condiţii cu privire la solicitarea aprobării stabilirii domiciliului în România 1 Cererea pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România se depune personal de solicitant la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini. ARTICOLUL 73 Comisia pentru analizarea cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului în România 1 În scopul soluţionării cererilor de aprobare a stabilirii domiciliului în România se constituie, prin ordin al şefului Autorităţii pentru străini, o comisie care analizează fiecare cerere şi formulează o propunere motivată, care se supune spre aprobare şefului Autorităţii pentru străini.

SECŢIUNEA a 3-a Anularea şi revocarea dreptului de şedere în România ARTICOLUL 75 Cazuri de anulare şi revocare a dreptului de şedere în România 1 Autoritatea pentru străini sau formaţiunile sale teritoriale anulează, prin decizie motivată, dreptul de şedere în România, care a fost prelungit vederea străinului condiţiile prezentei ordonan ţe de urgenţă, în următoarele situaţii: a se constată, ulterior, că la data prelungirii dreptului de şedere temporară străinul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în acest sens; b se constată că unele acte care au stat la baza acordării dreptului de şedere sunt falsificate.

Tipuri de vize şi scopurile deplasării pe teritoriul României

ARTICOLUL 76 Aducerea la cunoştinţa străinului a deciziei de anulare sau revocare a dreptului de şedere în România Decizia de anulare sau revocare a dreptului de şedere a străinului care se află pe teritoriul României se realizeaz ă de către Autoritatea pentru străini, prin dispoziţia de părăsire a teritoriului, prevăzută la art.

ARTICOLUL 78 Instituţii şi organizaţii implicate 1 Instituţiile publice vor coopera, potrivit competenţelor, cu organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării şi derulării de programe pentru integrarea străinilor în societate, precum şi pentru identificarea resurselor financiare necesare în acest sens.

relaxare pentru vedere dacă scade vederea

CAPITOLUL V Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României SECŢIUNEA 1 Condiţii generale cu privire la îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României ARTICOLUL 79 Vederea străinului străinilor de pe teritoriul României Împotriva străinilor a căror şedere în România a devenit ilegală ori al căror drept de şedere a fost revocat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi împotriva străinilor cu privire la care s-a stabilit că au intrat ilegal în România autorităţile competente potrivit prezentului capitol pot lua măsura îndepărtării de pe teritoriul României şi, după caz, pot dispune interzicerea intrării în România pentru o perioadă determinată.

ARTICOLUL 80 Dispoziţia de părăsire a teritoriului României 1 Dispoziţia de părăsire a teritoriului României constituie decizia Autorităţii pentru străini sau a formaţiunilor sale teritoriale, care obligă un străin să părăsească teritoriul României într-un termen stabilit, după cum urmează: a străinul căruia i s-a anulat sau revocat viza, precum şi cel care a intrat ilegal pe teritoriul României sau a vederea străinului şedere a devenit ilegală, în termen de maximum 5 zile; b străinul căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere ori acesta a fost anulat sau revocat, în termen de 30 de zile.

În vederea străinului străinilor care trebuie să lichideze o investiţie, termenul este de 3 luni.

 • Ее глаза расширились.
 • Miopie pentru antrenori oculari
 • Importul forței de muncă: Cum decurge procesul de angajare a străinilor
 • Insuficiență vizuală nagaeva
 • Miopie pseudo
 • eViza | Ministerul Afacerilor Externe

ARTICOLUL 81 Aducerea la cunoştinţa străinului a dispoziţiei de părăsire a teritoriului 1 Aducerea la cunoştinţa străinului a dispoziţiei de părăsire a teritoriului României se realizează de către Autoritatea pentru străini ori de formaţiunile sale teritoriale.